Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Od 1 stycz­nia 2010 roku dowody osobiste — bezpłatnie

Dowodos

Zgod­nie z ustawą z dnia 9 stycz­nia 2009 roku zmieniającą ustawę o ewiden­cji lud­no­ści i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306), znie­siono opłatę za wydanie dowodu osobistego. Obywatele pol­scy, którzy po 31 grud­nia 2009 roku zawnioskują o wydanie bądź wymianę dowodu osobistego otrzymują ten dokument bezpłatnie.

XXVIII Sesja Rady Miej­skiej (2009)

Dnia 29 grud­nia 2009 o godz. 15:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się ostat­nia w 2009 roku — XXVIII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Świątecz­nie w Urzędzie

Bar­dzo miłym akcen­tem roz­począł się świąteczny tydzień w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści. Z wizytą u bur­mistrza Wiesława Koń­czala pojawili się har­cerze z 88 drużyny im. Zawiszaków, którzy oprócz życzeń świątecz­nych prze­kazali też Betlejem­skie Światełko Pokoju.

Ran­king Europej­ska Gmina-​Europejskie Miasto 2009

euroZ sąsiadujących z Pako­ścią samorządów lep­szy od nas w pozyskiwaniu środ­ków unij­nych okazał się tylko Ino­wrocław uplasowując się na 31 miej­scu w ran­kingu Gazety Praw­nej „Europej­ska Gmina-​Europejskie Miasto 2009″.

Pakość zajęła 49 miej­sce wśród wszyst­kich 144 miast i gmin wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego składając w sumie 36 projektów.

ISO w Urzędzie

Urząd Miej­ski w Pako­ści uczest­niczy w realizacji projektu part­ner­skiego pn. Wdrażanie i cer­tyfikacja sys­temu zarządzania zgod­nego z normą ISO w jed­nost­kach samorządu terytorial­nego z terenu wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego. Oprócz naszego Urzędu w projek­cie uczest­niczy rów­nież Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego oraz 13 starostw powiatowych i 6 urzędów gmin.
Pod­stawowym celem realizacji projektu jest pod­niesienie jako­ści świad­czonych usług przez jed­nostki samorządu terytorial­nego na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, a w tym w szczegól­no­ści zapew­nienie spraw­niej­szej obsługi miesz­kań­ców oraz zapew­nienie przej­rzysto­ści procedur administracyj­nych. Final­nym efek­tem powyż­szych działań będzie uzyskanie w 2010 r. cer­tyfikatu ISO 9001.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD