Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Mobilny Punkt Spisowy w Ośrodku Kultury

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż dnia 16 czerwca (środa) w godz. od 16:00 do 19:00 miesz­kańcy naszej gminy, którzy dotych­czas nie spisali się w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021, z pomocą pracow­ników Urzędu Miej­skiego mogą tego dokonać w MOBIL­NYM PUNK­CIE SPISOWYM w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Czytaj więcej: Mobilny Punkt Spisowy w Ośrodku Kul­tury

Oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicznego

Dnia 11 czerwca 2021r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny do Biskupina”.

Czytaj więcej: Oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie…

Oferta Pomoc­nej Dłoni

Dnia 10 czerwca 2021r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Czytaj więcej: Oferta Pomoc­nej Dłoni

Otrzymamy dofinan­sowanie na rewitalizację Rynku

Jak poin­for­mował nas Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu projekt pn. „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” złożony przez Gminę Pakość speł­nia warunki wyboru projektu i w kon­sekwen­cji został wybrany do otrzymania dofinansowania!

Czytaj więcej: Otrzymamy dofinan­sowanie na rewitalizację Rynku

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD