Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Raport o stanie Gminy Pakość za 2020 r.

Szanowni Pań­stwo, nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (u.s.g), wprowadziła do pol­skiego porządku praw­nego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w prze­pisie art. 28aa u.s.g. nad przed­stawionym rapor­tem o stanie gminy prze­prowadza się debatę.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy Pakość za 2020 r.

Uwaga! Określono ostateczny ter­min na uzupeł­nienie wniosków o przy­znanie pomocy złożonych w ramach PROW 20142020 i pozostawionych bez roz­patrzenia w związku z Covid-​19

W związku z wej­ściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwiet­nia 2021 r. o zmianie ustawy o płat­no­ściach w ramach sys­temów wspar­cia bez­pośred­niego oraz nie­których innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy prze­pisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu roz­woju obszarów wiej­skich z udziałem środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obszarów Wiej­skich w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Czytaj więcej: Uwaga! Określono ostateczny ter­min na uzupeł­nienie wniosków o przy­znanie pomocy złożonych w ramach…

XXIV sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści na żywo

XXIV Sesję Rady Miej­skiej w Pakość, która roz­pocz­nie się 20.05.2021 r. o godz. 14.30 można na żywo oglądać pod tym adresem…

Seniorze, rach­mistrzowie nie chodzą po domach!

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ramach ogól­nopol­skich kam­panii społeczno-​edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-​Oszustwom prowadzi akcję, której celem jest zwięk­szenie świadomo­ści i edukacja w zakresie weryfikacji auten­tycz­no­ści rach­mistrzów spisowych w trak­cie trwania Narodowego Spisu Powszech­nego Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej: Seniorze, rach­mistrzowie nie chodzą po domach!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD