Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uwaga kierowcy! Przejazd kolejowy w Cieślinie będzie zamknięty

Uwaga kierowcy!
Jak poin­for­mowało Pomor­skie Przed­siębior­stwo Mechaniczno-​Towarowe z Gdań­ska, w związku z planowanym remon­tem na przejeź­dzie kolejowym w m. Cieślin w dniach 1315 czerwca przejazd kolejowy zostanie zamknięty.

Czytaj więcej: Uwaga kierowcy! Przejazd kolejowy w Cieślinie będzie zamknięty

Dom Seniora w nowej szacie

W dniu dzisiej­szym nastąpił odbiór zadania pn. „Adap­tacja budynku po Przed­szkolu Publicz­nym na potrzeby seniorów”.

Czytaj więcej: Dom Seniora w nowej szacie

Stanowisko bur­mistrza w sprawie współ­działania ze Stowarzyszeniem OSP w Pakości

Szanowni Pań­stwo!
W odniesieniu do infor­macji zarządu OSP w Pako­ści umiesz­czonej na stronie inter­netowej Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści o likwidacji jed­nostki Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści, postaram się przy­bliżyć działanie Gminy w zakresie bez­pieczeń­stwa miesz­kań­ców oraz ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: Stanowisko bur­mistrza w sprawie współ­działania ze Stowarzyszeniem OSP w Pako­ści

Czasowa organizacja ruchu w m. Kościelec

W związku z realizacją zadania pn. „Program Operacyjny Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020.Oś priorytetowa nr 1 – Powszechny dostęp do szyb­kiego Inter­netu” przez firmę Wasko S.A. z Gliwice infor­mujemy, iż na terenie dróg powiatowych nr 25536C Cieślin-​Kościelec-​Janikowo, 2554C Rycerzewo-​Kościelec i skrzyżowaniu z drogą gminną 150426C Kościelec-​Węgierce w dniach 810 czerwca wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Czytaj więcej: Czasowa organizacja ruchu w m. Kościelec

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD