Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r. każdy wła­ściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć do Bur­mistrza deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zgod­nie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter­momoder­nizacji i remon­tów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej: Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Prace coraz bar­dziej zaawansowane

Postępują prace związane z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. W okolicy ronda, na drugim pasie drogo­wym, drogo­wcy wylewają war­stwę asfaltu.

Czytaj więcej: Prace coraz bar­dziej zaawan­sowane

Boisko w Dziar­nowie odebrane

7 kwiet­nia br. nastąpił odbiór tech­niczny realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie”, polegającego na prze­budowie boiska spor­towego oraz budowie zaplecza socjalno-​sportowego wraz z towarzyszącą infrastruk­turą techniczną.

Czytaj więcej: Boisko w Dziar­nowie ode­brane

Utrud­nienia na ulicy Żabiej

W związku z trwającym remon­tem na drodze wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych Inodrog infor­muje, iż w dniu dzisiej­szym i jutrzej­szym będą utrud­nienia w dojeź­dzie do posesji i garaży na ulicy Żabiej. Za utrud­nienia przepraszamy!

Ulica Jan­kow­ska zamknięta

Z uwagi na pilne wykonanie prac związanych z przy­gotowaniem drogi do ułożenia ostatecz­nej war­stwy nawierzchni ulica Jan­kow­ska, na wysoko­ści ujęcia wod­nego, w dniu dzisiej­szym i jutrzej­szym pozostaje zamknięta. Za utrud­nienia przepraszamy!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD