Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Sym­boliczne otwar­cie boiska

Od dzisiaj miesz­kańcy Gminy Pakość mogą korzystać z nowo wybudowanego, wielofunk­cyj­nego boiska spor­towego w Dziar­nowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dokonano sym­bolicz­nego jego otwarcia.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń prze­kazał na ręce soł­tysa Irene­usza Bykow­skiego piłki foot­bolowe. Następ­nie zebrani goście mogli wypróbować nowy obiekt, strzelając gole do bramki.

Na płycie boiska spo­tkali się: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, skarb­nik gminy Anna Kruszka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, peł­nomoc­nik ds. rol­nych Marek Nie­znal­ski, prezes Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Wiesław Nur­ski, soł­tys Irene­usz Bykow­ski oraz miesz­kańcy Dziar­nowa.

Oficjalne otwar­cie nastąpi po znie­sieniu obostrzeń.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD