Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Trwa spis powszechny ludności

Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań w 2021 r. jest prze­prowadzany od 1 kwiet­nia 2021 roku do 30 września 2021 roku (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.).

Spisem objęci są:
• miesz­kańcy Pol­ski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali miesz­kańcy Pol­ski prze­bywający w czasie spisu za granicą.

Zgod­nie z ustawą o statystyce publicz­nej udział w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 jest obowiąz­kowy.

Z uwagi na panującą pan­demię, obowiąz­kową formą jest samospis inter­netowy. Wejdź na stronę spis​.gov​.pl i wypeł­nij for­mularz w aplikacji spisowej. UWAGA! Samospis jest moż­liwy przez 14 dni od momentu pierw­szego zalogowania. W razie pytań i niejasno­ści można kon­tak­tować się z infolinią spisową pod numerem telefonu +48 22 279 99 99.

Przy­pominamy, że w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści działa punkt prze­znaczony do dokonania samospisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 przez miesz­kań­ców gminy Pakość. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu i będzie czynny przez cały czas trwania spisu czyli do końca września br.

W przy­padku pytań prosimy o kon­takt z Gmin­nym Biurem Spisowym w Pako­ści pod numerem telefonu 534 570 521.

samospis kwiecien strona 04 1536x1033

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD