Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wieś na medal 2021” – nabór wniosków

Sekretariat Regionalny Krajowych Sieci Obszarów Wiej­skich ogłasza kon­kurs na organizację imprez plenerowych pod­czas week­en­dów, na terenach wiej­skich Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Celem kon­kursu jest aktywizacja lokal­nych instytucji i stowarzyszeń do part­ner­stwa przy organizacji plenerowych, week­en­dowych imprez na wsiach w całym regionie. Zaplanowane imprezy należy prze­prowadzić w soboty i/​lub nie­dziele, w miej­scowo­ściach wiej­skich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przed­się­wzięcie lub projekty sfinan­sowane z PROW 20142020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 12 czerwca 2021 r. a 10 paź­dzier­nika 2021 r.

Do kon­kursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjąt­kiem jed­nostek samorządu terytorial­nego. Wnioskodawca musi być part­nerem KSOW, zarejestrowanym w bazie part­nerów, dostęp­nej na stronie www​.ksow​.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako part­ner w innych projektach.

Ter­min składania wniosków od 1 do 23 kwiet­nia 2021 roku.

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu part­nera KSOW, a chcą przy­stąpić do kon­kursu, mogą zarejestrować się poprzez zakładkę na por­talu www​.ksow​.pl.

Więcej infor­macji pod numerem telefonu: 56 62 15 897, na stronie inter­netowej www​.ksow​.pl lub za pośred­nic­twem adresu e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD