Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapisy na paczki świąteczne dla dzieci z terenu Gminy Pakość

Urząd Miej­ski w Pako­ści, Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość ogłaszają zapisy na odbiór bonu dla dzieci w wieku 012 lat na paczki świąteczne wydawane w dniu 18 grud­nia 2021 r.

Uwaga!

1. Zapisy na bon dotyczą tylko i wyłącz­nie dzieci z miasta i gminy Pakość.
2. Rodzic/​opiekun może na jed­nym zgłoszeniu zapisać swoje dzieci na paczki świąteczne w określonym prze­dziale wiekowym 012 lat. Jed­nak wów­czas musi pamiętać, by nie dopisywać ich na zgłoszeniu udostęp­nionym w innej klasie/​szkole/​przedszkolu.
3. Rodzic/​opiekun dziecka w wieku 05 lat nie­uczęsz­czającego do przed­szkola, dziecka nie­peł­nospraw­nego nie­uczęsz­czającego do przedszkola/​szkoły, dziecka nie­uczęsz­czającego do przedszkola/​szkoły na terenie miasta i gminy Pakość ma moż­liwość zapisania i odbiór bonu w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści.
4. Zapisy i odbiór bonu trwają do 03 grud­nia 2021 r.
5. Odbiór paczek świątecz­nych odbędzie się pod­czas spo­tkania wigilij­nego z miesz­kań­cami miasta i gminy Pakość w dniu 18 grud­nia o godz. 15.00 na pakoskim Rynku. Paczki będą wydawane tylko i wyłącz­nie za okazaniem bonu!
6. W razie nieobec­no­ści dziecka jest moż­liwość odbioru paczki do dnia 22 grud­nia 2021 r. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. Po tym czasie nieodebrane paczki świąteczne zostaną prze­kazane do wybranego Domu Dziecka.
7. W razie jakich­kol­wiek wąt­pliwo­ści można skon­tak­tować się z niżej wymienionymi osobami:
- Syl­wia Rygiel­ska — Urząd Miej­ski w Pako­ści tel. 52 566 60 87, 534 570 521 lub przez e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
- Dawid Błaszak — Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, tel. 52 566 60 73, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
- Katarzyna Tom­czak — Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość, tel. 690 006 157, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
8. Zgłosić dziecko/​dzieci można za pomocą jed­nej z podanych poniżej możliwości:

- Oddając kartę zgłoszenia w Szkole/​Przedszkolu w sekretariacie,
- Oddając kartę zgłoszenia w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści,
- Wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

pdfKarta_zgloszenia_na_paczki_swiateczne_2021_r.pdf134.57 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD