Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapisy na paczki świąteczne dla dzieci z terenu Gminy Pakość

Urząd Miej­ski w Pako­ści, Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, prowadzi zapisy na paczki świąteczne dla dzieci od 012 lat.

1. Zapisy na paczki dotyczą tylko i wyłącz­nie dzieci zamiesz­kujące miasto i gminę Pakość.
2. Rodzic/​opiekun może do dnia 11 grud­nia 2020 r. na jed­nym zgłoszeniu zapisać wszyst­kie swoje dzieci na paczki świąteczne, w określonym prze­dziale wiekowym 012 lat (włącz­nie z rocz­nikiem 2008) za pomocą jed­nej z podanych moż­liwo­ści poniżej:
- wysyłając sms na numer tel. 534 570 521 (opłata jak za zwykły SMS zgod­nie z cen­nikiem taryfy abonenta),
- wysyłając e-​mail na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
- wrzucając zapis do skrzynki podaw­czej wystawionej przed Urzędem Miej­skim w Pako­ści.
a) Wpisujemy:
- imię i nazwisko dziecka,
- datę urodzenia,
- adres zamiesz­kania (dla ułatwienia prosimy dodat­kowo podać np. blok, kamienica, dom wol­nostojący, par­ter, które piętro),
b) załączamy:
- zgodę na prze­twarzanie danych osobowych dla potrzeb zapisów i dys­trybucji paczek świątecz­nych, wg. załączonego wzoru.
3. Paczki świąteczne będą dostar­czane dzieciom osobi­ście, wyznaczonymi ulicami (na tej samej zasadzie, co były dys­trybuowane pakiety ochronne) w dniach 2123 grud­nia 2020 r.
Kolej­ność ulic oraz godziny dostar­czania paczek będą podane w dodat­kowej infor­macji, po weryfikacji zgłoszonych dzieci (ok.18 grud­nia 2020 r.).
4. W razie jakich­kol­wiek wąt­pliwo­ści można skon­tak­tować się z niżej wymienionymi osobami
- Kierow­nik referatu Organizacyj­nego i Komunikacji Spo­łecz­nej – Urząd Miej­ski w Pako­ści tel.52 56 66 087, 534 570 521 lub przez sekretariat Urzędu tel.52 56 66 072, e-​mail Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
- Katarzyna Tom­czak — Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość, tel.690 006 157, e-​mail Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

pdfZgoda na prze­twarzanie danych osobowych 106.05 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD