Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie do skorzystania z bez­płat­nej pomocy prawnej

Uprzej­mie infor­mujemy, iż w dniach 2227 września 2014r. odbędzie się ogól­nopol­ska akcja „Nie­bieski Parasol” – Dni Bez­płat­nych Porad Praw­nych pod hasłem: „Bądź mądry przed szkodą. Praca – Rodzina — Biz­nes”. Towarzyszyć jej będzie szeroka kam­pania infor­macyjna o zasięgu ogól­nopol­skim i lokalnym.

Celem akcji jest ułatwienie osobom potrzebującym dostępu do infor­macji praw­nej oraz budowa wizerunku medial­nego rad­ców praw­nych jako kategorii zawodowej, wraż­liwej na problemy spo­łecz­no­ści lokal­nych.
Tegoroczna edycja akcji „Nie­bieski parasol” objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol­skiej Bronisława Komorow­skiego.
Udzielanie bez­płat­nych porad praw­nych wszyst­kim potrzebującym planowane jest w następujących miej­scach wskazanych przez Okręgową Izbę Rad­ców Praw­nych w Bydgoszczy:

  1. w Byd­gosz­czy, w siedzibie OIRP przy ul. Gdań­skiej 68/​6, w dniach 2227 września 2014r. w godz.14.0018.00;
  2. w Pile, w siedzibie OIRP przy ul. Śród­miej­skiej 13/​42, w dniach 2227 września 2014r. w godz.14.0018.00;
  3. w Ino­wrocławiu, w siedzibie Kan­celarii Rad­ców Praw­nych B. Rakoczy, K. Bukow­ski sp.j., ul. Narutowicza 5 (par­ter) w dniach 2527 września 2014r. w godz.14.0018.00;
  4. w Wał­czu, w siedzibie MOPS przy ul. Nowomiej­skiej 4, w dniu 22 września 2014r. godz. w godz.14.0018.00,

a także w Kan­celariach Rad­ców Praw­nych, którzy zgłoszą swój udział w tym projek­cie, w miej­scach i ter­minach wskazanych nie póź­niej niż do 01 września 2014r. na stronie inter­netowej: www​.oirp​.byd​goszcz​.pl

Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych skorzystaniem z bez­płat­nej pomocy prawnej.

Rada OIRP w Bydgoszczy

plakat

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD