Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie na spo­tkanie informacyjne

Stowarzyszenie LGD Czar­noziem na Soli, w związku ze zbliżającym się ter­minem naboru wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy dla działania Róż­nicowanie w kierunku działal­no­ści nie­rol­niczej objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ma zaszczyt zaprosić miesz­kań­ców gmin obszaru wdrażania LSR na spo­tkanie infor­macyjne dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tego konkursu.

Spo­tkanie infor­macyjne odbędzie się 15 stycz­nia 2013 r. od godz. 10.0014.00 w Ino­wrocławiu w Sali Sesyj­nej w budynku Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu przy ulicy Poznań­skiej 345A (wjazd od ulicy Mątew­skiej).
Europej­ski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiej­skich: Europa inwestująca w obszary wiej­skie Projekt współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach działania Funk­cjonowanie lokal­nej grupy działania, nabywanie umiejęt­no­ści i aktywizacja Program Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD