Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pod­czas XX sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 26 listopada 2020 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła uchwałę Nr XX/​195/​2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, ustalenia wysoko­ści stawki tej opłaty oraz zwol­nienia w czę­ści z opłaty za gospodarowanie odpadami wła­ścicieli nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi kom­postujących biood­pady stanowiące odpady komunalne.

UCHWAŁA BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD 1 STYCZ­NIA 2021 R. I OKREŚLA:
Nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wynoszącą 22 miesięcz­nie od mieszkańca.
Nową stawkę opłaty pod­wyż­szonej za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, wynoszącą 44 miesięcz­nie od każ­dego miesz­kańca zamiesz­kującego daną nie­ruchomość – jest ona określana w drodze decyzji, jeżeli wła­ściciel nie wypeł­nia obowiązku zbierania odpadów w spo­sób selektywny.
Zwol­nienie w czę­ści z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wła­ścicieli nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi, kom­postujących powstające na terenie nie­ruchomo­ści biood­pady, stanowiące odpady komunalne w kom­postow­niku przy­domowym, pozostaje bez zmian w wysoko­ści 1 zł miesięcz­nie od stawki opłaty, od każ­dego miesz­kańca zamiesz­kującego daną nie­ruchomość tj. 21 zł miesięcz­nie od mieszkańca.


Jed­nocześnie infor­mujemy, iż z uwagi na zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi od 1 stycz­nia 2021 r., konieczne jest naliczenie ww. opłaty według nowych stawek w sys­temie księgowo-​podatkowym, co uniemoż­liwi dokonywanie w kasie Urzędu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi za 2021 rok, w dniach od 4 do 8 stycz­nia 2021 r. Prze­praszamy za utrud­nienia i prosimy o wyrozumiałość.

Koniecz­ność pod­wyż­szenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wynika ze wzrostu kosz­tów obsługi sys­temu gospodarki odpadami komunal­nymi na terenie gminy Pakość, wzrostu ilo­ści wytwarzanych odpadów oraz kosz­tów związanych z nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu.

Na pod­stawie prze­prowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunal­nymi za rok 2019, poniesionych oraz szacowanych kosz­tów funk­cjonowania sys­temu w 2020 roku, a także analizy ryn­kowej ustalono, że opłaty pobierane obec­nie od wła­ścicieli nie­ruchomo­ści, tj. 17 zł/​os., nie są wystar­czające na pokrycie wydat­ków związanych z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunal­nych oraz kosz­tów obsługi administracyjnej.

Pod­wyż­szenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi od jed­nego miesz­kańca do wysoko­ści 22,00 zł, pozwoli na pokrycie róż­nicy między wydat­kami, a dochodami funk­cjonowania sys­temu gospodarowania odpadami komunal­nymi, co zapewni jego samobilan­sowanie się w roku 2021. Należy pod­kreślić, że uchwalona stawka jest jedną z naj­niż­szych, na tle gmin sąsied­nich (dane w tabeli poniżej).

Gmina Stawka opłaty (zł/​os.)
Inowrocław 30
Złot­niki Kujawskie 28
Janikowo 26
Strzelno 26
Miasto Inowrocław 25
Gniewkowo 25
Bar­cin 25
Rojewo 24
Dąbrowa Biskupia 23
Krusz­wica 23


Ponadto przy­pominamy, że:
1. Każdy miesz­kaniec ma obowiązek prowadzenia selek­tyw­nej zbiórki odpadów komunal­nych. W przed­miotowym zakresie prze­prowadzane są suk­cesywne kon­trole.
2. Wła­ściciel w deklaracji ma obowiązek zgłoszenia wszyst­kich osób zamiesz­kujących na danej nie­ruchomo­ści. W przy­padku zmiany liczby osób zamiesz­kujących, należy złożyć stosowną deklarację zmieniającą. Urząd Miej­ski zin­ten­syfikował działania kon­tro­lne złożonych deklaracji w ww. zakresie.
Ponadto prosimy o wła­ściwą segregację odpadów dostar­czanych przez miesz­kań­ców do miniP­SZOKów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pakość. Mieszanie odpadów selek­tyw­nie zebranych z nie­segregowanymi odpadami komunal­nymi, negatyw­nie wpływa na jakość surowca, co prze­kłada się na wzrost kosz­tów zagospodarowania odpadów i ogranicza moż­liwość osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD