Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Czy Pakość i Kościelec będą na Szlaku Piastowskim?

Międzyregionalną kon­feren­cją, która miała miej­sce 2 grud­nia br. w Ino­wrocławiu, pod­sumowano wyniki audytu obiek­tów znaj­dujących się na Szlaku Piastow­skim. Badania objęły gminę Pakość, której historia związana jest rów­nież z dynastią Piastów.

Na pod­stawie otrzymanych wyników, Rada Programowo-​Naukowa pod­jęła decyzję o zatwier­dzeniu listy miej­scowo­ści tworzących Szlak Piastow­ski. Zostały one podzielone na dwie grupy:

  • miej­scowo­ści, w których znaj­dują się obiekty gotowe do promocji w ramach oferty Szlaku Piastowskiego,
  • miej­scowo­ści, w których znaj­dują się obiekty oczekujące do roz­poczęcia promocji w ramach oferty szlaku po speł­nieniu określonych warun­ków, m.in.: Pakość, Kościelec, Wenecja, Radziejów.

Stan obiek­tów w miej­scowo­ściach tzw. „oczekujących” nie pozwala w chwili obec­nej na zwiedzanie ich przez turystów szukających atrak­cji związanych z Piastami, bowiem brakuje m.in. tablic infor­macyj­nych, wystaw tematycz­nych, moż­liwo­ści zwiedzenia przez turystę indywidual­nego. Status tych obiek­tów może być jed­nak zmieniony w momen­cie speł­nienia rekomen­dacji. Po speł­nieniu rekomen­dacji miej­sca te zostaną pod­dane ponow­nemu audytowi i na jego pod­stawie prze­niesione do pierw­szej kategorii obiek­tów.

- Nowa kon­cep­cja prze­biegu Szlaku Piastow­skiego zaskoczyła chyba każ­dego. Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że pozostało­ści zamku z czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wiel­kiego w Pako­ści, w którego murach jest osadzony obec­nie kościół pw. Bonawen­tury, czy też jedna z naj­star­szych w Pol­sce świątyń romań­skch znaj­dująca się w Kościelcu, mogą być pominięte. Nasze starania o obec­ność na Szlaku zostały jed­nak dostrzeżone, ale musimy pod­jąć kolejne działania aby te obiekty udostęp­nić, roz­reklamować i uatrak­cyj­nić, tak aby znaleźć się znowu na głów­nej liście obiek­tów Szlaku Piastow­skiego – komen­tuje dr Rafał Gotow­ski.

Speł­nienie rekomen­dacji w przy­padku obiek­tów „oczekujących” wymaga poniesienia nakładów finan­sowych. Administratorzy i wła­ściciele tych obiek­tów będą mogli planować realizację nie­zbęd­nych inwestycji w ramach wspól­nego projektu, który będzie mógł być realizowany ze środ­ków RPO Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Szlak Piastowski godoW kon­feren­cji naszą gminę reprezen­towali: dr Rafał Gotow­ski — Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy, Anna Grupa – radna RM, Prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska, Zbigniew Woj­ciechow­ski — prze­wod­nik, autor licz­nych opracowań o prze­szło­ści Pako­ści, ks. Maciej Kuczyń­ski — proboszcz parafii pw. św. Mał­gorzaty w Kościelcu.

Ze strony InLOT wspierał nas od samego początku Szymon Grudziń­ski oraz Janina Sikor­ska – Dyrek­tor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Infor­macje szczegółowe dotyczące prac nad nową kon­cep­cją Szlaku znaj­dziecie Pań­stwo na stronie inter­netowej www​.szlak​piastow​ski​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl