Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Oferta turystyczna Pako­ści na Inauguracji Sezonu Turystycz­nego Województwa

W sobotę, 27 kwiet­nia 2013r., w Parku Solan­kowym w Ino­wrocławiu, sym­bolicz­nie roz­począł się sezon turystyczny wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. W imprezie uczest­niczyli przed­stawiciele gmin, powiatów i licz­nych organizacji turystycz­nych regionu. Pakość reprezen­towało Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz Fun­dacja Kal­waria Pakoska.


Mimo nie­zbyt korzyst­nej aury nasze stoisko odwiedziła duża grupa kuracjuszy, miesz­kań­ców Ino­wrocławia, a przede wszyst­kim turystów zain­teresowanych odwiedzeniem Kal­warii Pakoskiej i innych atrak­cji w naszej gminie.

- Byłem u was kilka lat temu i jestem zaskoczony, tym co zrobili­ście. Myślę, że wkrótce przyjadę do Pako­ści z rodziną. Jak widzę jest co zobaczyć, jest gdzie prze­nocować i co zjeść, więc trzeba Pakość znowu odwiedzić – powiedział jeden z kuracjuszy ze Śląska.

- Nasz klub rowerowy zwiedza całe wojewódz­two i od dawna planował przyjazd na Kal­warię. Po tym co zobaczyłem dzisiaj z kolegami myślę, że na pewno Was odwiedzimy jesz­cze tym roku – mówi jeden rowerzystów.

Dużą atrak­cją przy­gotowanego wspól­nie z Fun­dacją stoiska była rzeźba św. Fran­ciszka, powstała na zeszłorocz­nym plenerze malarsko-​rzeźbiarskim.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD