Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Orlik 2 w Pako­ści oficjal­nie otwarty!

Dnia 18 paź­dzier­nika br. do użytku oddany został drugi w Pako­ści kom­pleks spor­towy wybudowany w ramach projektu „Moje boisko Orlik-​2012”. Nie­zwykle inten­syw­nie eks­ploatowany pierw­szy Orlik pokazał jak bar­dzo potrzebna była w naszym mie­ście kolejna taka inwestycja. Cieszy fakt, że chęt­nych do uprawiania sportu w Pako­ści nie brakuje. Sym­bolicz­nego prze­cięcia wstęgi dokonała osiągająca znakomite wyniki w nor­dic wal­king nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami, Elż­bieta Woj­ciechow­ska, a uroczystość swoją obec­no­ścią obok władz Pako­ści uświet­nili także przed­stawiciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz poseł Krzysz­tof Brejza.

Miały też miej­sce pierw­sze zmagania spor­towe na nowym obiek­cie. Roze­grano mecz pił­kar­ski pomiędzy reprezen­tacjami szkół pod­stawowych z Pako­ści i Kościelca, a także mecz koszykówki pomiędzy drużyną żeń­ską i męską pakoskiego gimnazjum.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD