Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Otrzymamy dofinan­sowanie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu

Podob­nie jak w latach poprzed­nich, Gmina Pakość została zakwalifikowana do uczest­nic­twa w projek­cie Lokalny Animator Sportu 2022.

Głów­nym celem projektu „Lokalny Animator Sportu”, jest upo­wszech­nianie aktyw­no­ści fizycz­nej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umoż­liwienie udziału w spor­towych zajęciach pozalek­cyj­nych i pozasz­kol­nych dzięki dofinan­sowaniu ze środ­ków Minister­stwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Złożone przez Gminę Pakość wnioski znalazły się wśród rekomen­dowanych do dofinan­sowania, dzięki czemu moż­liwe będzie pokrycie 50 % kosz­tów zatrud­nienia animatorów, którzy będą prowadzili zajęcia spor­towe na boiskach spor­towych Orlik przy ulicy Bar­ciń­skiej i Mogileńskiej.

War­tość dofinan­sowania wynosi 16 200,00 zł. Cał­kowita war­tość zadania — 32 400,00 zł.

IMG 3837

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD