Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Park Kul­turowy Kal­waria Pakoska oficjal­nie otwarty

Prze­cięciem sym­bolicz­nej wstęgi przez poseł Annę Bań­kow­ską, Wojewodę Ewę Mes, Wicemar­szałka Wojewódz­twa Edwarda Har­twicha, reprezen­tanta Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego Zbigniewa Maja, o. Dacjana Mar­czaka OFM, oraz Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, zain­augurowano 30 kwiet­nia 2013r. działal­ność Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska. Gościem Honorowym obec­nym na uroczysto­ści był J.E. ks. abp Hen­ryk Muszyń­ski, Prymas Senior.


- Byłem świad­kiem początku tych działań, tych roz­licz­nych pytań, które jawiły się u początku tego pięk­nego dzieła, którego dzisiaj świętujemy zakoń­czenie. Stąd chciał­bym bar­dzo ser­decz­nie podziękować wszyst­kim, którzy mają swój udział w tym, aby to dzieło mogło się zakoń­czyć. Dziękuję bar­dzo władzom, wszyst­kich stopni, bowiem mamy dowód, czego można dokonać w dzisiej­szych czasach. Wtedy, kiedy ludzie są kom­petentni, widzą cel jakiegoś działania i jest har­monijne współ­działanie wszyst­kich, a przede wszyst­kim miesz­kań­ców - powiedział do przy­byłych osób J.E. ks. abp Hen­ryk Muszyński

- Park Kul­turowy ugrun­tował i potwier­dził rolę Kal­warii jako znaczącego elementu dziedzic­twa kul­turowego naszych ziem. Odrodzenie Kal­warii Pakoskiej, w takiej for­mule, jest owocem prac i starań wielu osób i instytucji, życz­liwo­ści ze strony licz­nych przyjaciół, ale przede wszyst­kim spo­łeczeń­stwa naszej Gminy. Teraz naszą rolą jest troska o to, by hasło „Roz­wój dla pokoleń” promujące to przed­się­wzięcie, było na co dzień w pełni urzeczywist­nione — powiedział Wiesław Kończal

Poniżej przed­stawiany fotorelację z prze­biegu uroczysto­ści oraz kon­certu, który odbył się na zakoń­czenie inauguracji działal­no­ści Parku. Autor zdjęć Jerzy Joachimiak.

LOGOTYP OBWODNICA'

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD