Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pierw­szy Tur­niej Kar­cianej „Baśki”

Dnia 6 lutego br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi odbył się I-​wszy Tur­niej Kar­cianej Baśki. Organizatorem tur­nieju było Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś.

W spo­tkaniu uczest­niczyli przed­stawiciele Urzędu Miej­skiego: Zastępca Bur­mistrza p. Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji p. Mariusz Jarzynowski.

W kar­cianych zmaganiach udział wzięło 16 zawod­ników z terenu Gminy Pakość. Tur­niej zakoń­czył się zwycięstwem p. Jana Nie­znal­skiego z Kościelca, który uzyskał 209 pkt. Drugie miej­sce zajął p. Ryszard Majorek (153 pkt), trzecie p. Teresa Majorek (104 pkt).

Po zakoń­czonej rywalizacji nastąpiło wręczenie pucharów oraz gadżetów dla wszyst­kich uczest­ników, które ufun­dowało Cen­trum Infor­macji Turystycznej.


Baśka jest to tradycyjna kaszub­ska gra kar­ciana, w której uczest­niczą cztery, trzy lub dwie osoby. Jedna runda nie trwa zwykle dłużej niż minutę. Talia do gry składa się z szes­nastu kart ale każdy z graczy otrzymuje ich tylko cztery. Roz­danie składa się z dwóch faz: licytacji i roz­grywki. W wyniku licytacji ustalany jest rodzaj gry i strony — podział na ”Starych” (lub pojedyn­czego ”Starego”) i prze­ciw­nych im ”Młodych”, czasem ujaw­niany dopiero w trak­cie roz­grywki. Roz­grywka i roz­liczenie gry uzależ­nione są od rodzaju gry.

Fenomen i popular­ność ”Baśki” polega na tym, że jest to gra szybka i bar­dzo emocjonująca.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD