Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Projekt Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska ze wsparciem.

Pomiędzy Mar­szał­kiem Wojewódz­twa — Piotrem Cał­bec­kim, Starostą Ino­wrocław­skim — Tade­uszem Majew­skim oraz Bur­mistrzem Pako­ści — Wiesławem Koń­czalem doszło w dniu 12 lipca do zawar­cia Poro­zumienia Inten­cyj­nego w sprawie wspierania projektu utworzenia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska w Pako­ści. Strony poro­zumienia zobowiązują się do promowania projektu, tworzenia warun­ków sprzyjających realizacji projektu oraz co nie­zmier­nie ważne wspierania podej­mowanych działań dotyczących pozyskania środ­ków unij­nych, jako nie­zbęd­nego warunku realizacji przed­miotowego projektu.

LOGOTYP OBWODNICA'

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD