Spo­tkanie organizacyjne w sprawie 390-​tej rocz­nicy ist­nienia Kalwarii

W przy­szłym roku przy­pada 390-​ta rocz­nica powstania Kal­warii Pakoskiej. Z tej okazji w czwar­tek, 12 paź­dzier­nika odbyło się pierw­sze spo­tkanie organizacyjne.

W zebraniu udział wzięli: prze­wod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, pod­in­spek­tor ds. turystyki i promocji Gminy Katarzyna Lewan­dow­ska, pomoc administracyjno — biurowa Monika Pod­laszew­ska, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, instruk­tor kul­tury Arkadiusz Fryszka, prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Anna Grupa, wiceprezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska Elż­bieta Urbaniak, człon­kowie zarządu Fun­dacji Kal­waria Pakoska: p. Jan Kur­czew­ski, p. Karol Królikow­ski, a także o. Kamil Pacz­kow­ski, o. Robert Nikel oraz lokalni prze­wod­nicy i sym­patycy Kal­warii p. Andrzej Jarecki i p. Zbigniew Wojciechowski.

Na spo­tkaniu przed­stawiono wiele inicjatyw oraz pomysłów, które można by wpisać w program obchodów jubile­uszu. Uczest­nicy wymienili się poglądami oraz własnymi doświadczeniami.


Kolejne spo­tkanie zaplanowane jest na drugą połowę listopada.