Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Czy Pakość i Kościelec będą na Szlaku Piastowskim?

Międzyregionalną kon­feren­cją, która miała miej­sce 2 grud­nia br. w Ino­wrocławiu, pod­sumowano wyniki audytu obiek­tów znaj­dujących się na Szlaku Piastow­skim. Badania objęły gminę Pakość, której historia związana jest rów­nież z dynastią Piastów.

Czytaj więcej: Czy Pakość i Kościelec będą na Szlaku Piastow­skim?

Będziemy współ­pracować przy tworzeniu pętli kajakowo-​rowerowej

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak oraz bur­mistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kacz­marek, pod­pisali poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji produktu turystycz­nego w ramach tzw. pętli kujakowo-​rowerowej Pakość-​Barcin-​Łabiszyn.

Czytaj więcej: Będziemy współ­pracować przy tworzeniu pętli kajakowo-​rowerowej

Uhonorowano nas w kon­kur­sie „ODKRYWCA 2012

Pod­czas Wojewódz­kich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Elgiszewie poznaliśmy laureatów kon­kursu „ODKRYWCA 2012”. Celem kon­kursu jest nagrodzenie osób, instytucji, samorządów, pod­miotów branży turystycz­nej oraz przed­siębior­ców przy­czyniających się do budowania wizerunku i marki turystycz­nej regionu.

Czytaj więcej: Uhonorowano nas w kon­kur­sie „ODKRYWCA 2012

Mamy trybunę dla kibiców na kom­plek­sie „Orlik”

W ramach tegorocz­nych inwestycji naszej gminy w infrastruk­turę spor­tową, oddano do użytku na kom­plek­sie spor­towym „Orlik” przy ul. Mogileń­skiej trybunę spor­tową na 40 miejsc siedzących.

Czytaj więcej: Mamy trybunę dla kibiców na kom­plek­sie „Orlik”

Gmina Pakość na Dożyn­kach w Szadłowicach

1 września br., Gmina Pakość wzięła udział w Dożyn­kach Powiatowych w Szadłowicach. To tradycyjne, coroczne spo­tkanie przed­stawicieli gmin na zakoń­czenie żniw i prac polowych.

Czytaj więcej: Gmina Pakość na Dożyn­kach w Szadłowicach

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD