Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W dniu 27 marca br. W Kościelcu odbył się V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieź­nień­skiej. W zjeź­dzie uczest­niczyły delegacje szkół z Ino­wrocławia, Pyzdr, Lipin, Popowa Kościel­nego, Pruscowa, Młodojewa, Ujścia, Wrześni, Zasutowa, Orzechowa, Gizałek, Żalinowa, Bachorc, Wrześni, Żydowa i Gniezna. Po czę­ści oficjal­nej i uroczystym obiedzie młodzież przy­była do Pako­ści, gdzie miała moż­liwość zwiedzenia Parku Kul­turowego oraz Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej wraz z makietą Kal­warii Pakoskiej.

Czytaj więcej: V Zjazd Szkół Im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieź­nień­skiej

Sadow­nicy z Rycerzewka laureatami kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”

Na uroczystej gali w byd­goskiej Fil­har­monii Pomor­skiej, która miała miej­sce w sobotę 12 stycz­nia br., ogłoszono wyniki X edycji kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”. GRAND PRIX 2012 w kategorii: sadow­nic­two i ogrod­nic­two otrzymali Elż­bieta i Roman Kac­przak z Rycerzewka. Nasi laureaci nominowani zostali do wyróż­nienia przez Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie.

Czytaj więcej: Sadow­nicy z Rycerzewka laureatami kon­kursu „Rol­nik Pomorza i Kujaw”

Za nami 21. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

Podob­nie jak w cały kraju, w minioną nie­dzielę po raz kolejny odbył się w Pako­ści Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy, która w tym roku zbierała pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. W akcji zebrano 10 552,75 zł.

Czytaj więcej: Za nami 21. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

Zimowy Wyścig Ciągników rozstrzygnięty

Każdy, kto miał okazję w minioną nie­dzielę odwiedzić Wielowieś nie mógł się nudzić i narzekać na brak atrak­cji. Właśnie tutaj odbył się I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników, który z racji charak­teru star­tujących pojaz­dów należy uznać za dość nie­typowy rodzaj zawodów.

Czytaj więcej: Zimowy Wyścig Ciągników roz­strzygnięty

Tur­niej Siat­kówki wygrali Przyjaciele

Duże emocje towarzyszyły Tur­niejowi Siat­kówki Męż­czyzn, zor­ganizowanemu po raz kolejny przez MUKS Sokół w ramach akcji Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. W roz­gryw­kach starły się ze sobą zespoły: PUG, Świt, Młode Wilki oraz Przyjaciele. Ostatecz­nie Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyli Przyjaciele.

Czytaj więcej: Tur­niej Siat­kówki wygrali Przyjaciele

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD