Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników

Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś, Automobil­klub Toruń­ski oraz parafia p.w. św. Bonawen­tury, zapraszają 13 stycz­nia br., w godz. 14.0017.30 do Wielowsi, na wyścigi ciągników. Oprócz współ­zawod­nic­twa spor­towego zaplanowano wspólne ognisko i kulig z pochod­niami. Dojazd do miej­sca zawodów będzie oznakowany.

Czytaj więcej: I Kujawsko-​Pałucki Zimowy Wyścig Ciągników

Do Pako­ści zbliża się finał naj­więk­szej orkiestry świata

Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy po raz 21 zagra w naszym mie­ście. Celem nie­dziel­nej akcjii jest zebranie środ­ków na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Początek w sali spor­towej Gim­nazjum im. E. Est­kow­skiego o godz. 10.00, gdzie odbędzie się Tur­niej Siat­kówki Męż­czyzn o Puchar Bur­mistrza Pako­ści. Od 16.30 WOŚP roz­poczyna swoją grę w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Wystar­czy oddać kilka drob­nych monet, aby w wielki spo­sób pomóc innym…

Czytaj więcej: Do Pako­ści zbliża się finał naj­więk­szej orkiestry świata

IX Rajd „Powstań­czym szlakiem” za nami

Jak co roku w stycz­niu, odbył się rajd pieszy na trasie Pakość – Kościelec – Pakość. Impreza jest czę­ścią obchodów rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego i jest organizowana przez nauczycieli ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści. Ideą rajdu jest uczczenie bohater­stwa naszych poprzed­ników, którzy pod­jęli zbrojną walkę o wol­ność. W tym roku rajd odbył się dokład­nie w rocz­nice tych wydarzeń. W raj­dzie udział wzięło prawie pięć­dziesiąt osób.

Czytaj więcej: IX Rajd „Powstań­czym szlakiem” za nami

Koniec obchodów 94 rocz­nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Bonawen­tury, zakoń­czyły się w Pako­ści obchody kolej­nej rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego. To właśnie spod tej świątyni, 5 stycz­nia 1919r., miesz­kańcy Pako­ści pod dowódz­twem Władysława Poczekaja, wyruszyli z bronią w ręku wal­czyć o wol­ność Ojczyzny.

Czytaj więcej: Koniec obchodów 94 rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego

Kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2013 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2013 r. czytaj…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD