Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Dni Pako­ści 2011

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pakości

Dnia 8 czerwca br. kolejny raz gościli w Pako­ści przed­stawiciele Pol­skiej Federacji Nor­dic Wal­king. Owocem tej wizyty było pod­pisanie umowy dotyczącej organizacji zawodów w cyklu Pucharu Pol­ski Nor­dic Walking.

Orlik 2 w Pako­ści oficjal­nie otwarty!

Dnia 18 paź­dzier­nika br. do użytku oddany został drugi w Pako­ści kom­pleks spor­towy wybudowany w ramach projektu „Moje boisko Orlik-​2012”. Nie­zwykle inten­syw­nie eks­ploatowany pierw­szy Orlik pokazał jak bar­dzo potrzebna była w naszym mie­ście kolejna taka inwestycja. Cieszy fakt, że chęt­nych do uprawiania sportu w Pako­ści nie brakuje. Sym­bolicz­nego prze­cięcia wstęgi dokonała osiągająca znakomite wyniki w nor­dic wal­king nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami, Elż­bieta Woj­ciechow­ska, a uroczystość swoją obec­no­ścią obok władz Pako­ści uświet­nili także przed­stawiciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz poseł Krzysz­tof Brejza.

Czytaj więcej: Orlik 2 w Pako­ści oficjal­nie otwarty!

Nowy ORLIK

W naj­bliż­szy poniedziałek tj. 18 paź­dzier­nika br. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwar­cie drugiego w Pako­ści kom­pleksu spor­towego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko „Orlik”- 2012”, miesz­czącego się przy ul. Mogileń­skiej. Poniżej zdjęcia z ostat­niej fazy przy­gotowywania obiektu do użytku.

Puchar Pol­ski w Nor­dic Wal­king dla Elż­biety Wojciechowskiej

2 paź­dzier­nika br. w War­szawie odbył się wielki Finał Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king — impreza koń­cząca zawody w ramach Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king. W skład Pucharu wchodził cykl 6 imprez odbywających się na terenie całego kraju. Pierw­sze zawody miały miej­sce w kwiet­niu w Koszalinie, kolejne w maju w Bar­linku i Gdań­sku, w sierp­niu w Gnieź­nie , we wrześniu w Tyrawie Solnej(Bieszczady) i wresz­cie paź­dzier­nikowy finał w War­szawie. Zawod­niczka z Pako­ści star­towała na dystan­sie 20km wygrywając te zawody z czasem 2godz. 8min. 21sek. Pako­ścianka zwyciężyła także w ogól­nej klasyfikacji Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king w kategorii open oraz swojej kategorii wiekowej.
Ser­decz­nie gratulujemy!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD