Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Puchar Pol­ski w Nor­dic Wal­king dla Elż­biety Wojciechowskiej

2 paź­dzier­nika br. w War­szawie odbył się wielki Finał Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king — impreza koń­cząca zawody w ramach Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king. W skład Pucharu wchodził cykl 6 imprez odbywających się na terenie całego kraju. Pierw­sze zawody miały miej­sce w kwiet­niu w Koszalinie, kolejne w maju w Bar­linku i Gdań­sku, w sierp­niu w Gnieź­nie , we wrześniu w Tyrawie Solnej(Bieszczady) i wresz­cie paź­dzier­nikowy finał w War­szawie. Zawod­niczka z Pako­ści star­towała na dystan­sie 20km wygrywając te zawody z czasem 2godz. 8min. 21sek. Pako­ścianka zwyciężyła także w ogól­nej klasyfikacji Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king w kategorii open oraz swojej kategorii wiekowej.
Ser­decz­nie gratulujemy!

Dni Pako­ści 2010

Zapraszamy na Dni Pako­ści, które odbędą się w dniu 10 lipca 2010 r. na Stadionie Miej­skim.
Tegorocz­nymi gwiaz­dami muzycz­nymi będą:

  • Strachy na Lachy
  • Dżem

Ponadto wiele kon­kur­sów, atrak­cji i zabaw.

Po raz kolejny kwestowano na renowację Kal­warii Pakoskiej

Tradycją stała się już kwesta na rzecz renowacji Kal­warii Pakoskiej odbywająca się przy cmen­tarzu w czasie Wszyst­kich Świętych. Wśród kwestujących byli m. in. przed­stawiciele Pakoskiego Samorządu, Powiatu, Sejmu RP, Fun­dacji Kal­waria Pakoska przy dużym współ­udziale miesz­kań­ców naszego miasta zobacz galerię…

Miesz­kanka Pako­ści została mistrzynią Pol­ski oraz wicemistrzynią świata w nor­dic walking!

W ostatni week­end sierp­nia w Gnieź­nie odbyły się I Mistrzostwa Pol­ski w Nor­dic Wal­king. Nie­zmier­nie miło nam, iż w kategorii kobiet na dystan­sie 20km tytuł mistrzyni Pol­ski zdobyła miesz­kanka Pako­ści — Elż­bieta Woj­ciechow­ska, która 12 września reprezen­towała Pol­skę na mistrzostwach świata w Austrii gdzie zdobyła II miejsce.

Mistrzyni Pol­ski i wicemistrzyni świata ser­decz­nie gratulujemy i życzymy dal­szych sukcesów!

Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

W dniu 29 sierp­nia 2009 r. oficjal­nie otwarto profesjonalny plac zabaw dla dzieci przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści. Urządzenia zabawowe oraz sam plac są cer­tyfikowane, speł­niają wymogi Pol­skiej Normy PN-​EN 11761 co gwaran­tuje spo­kojny i bez­pieczny pobyt naszych milusiń­skich w „krainie zabawy”.

Czytaj więcej: Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD