Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Święto Kon­stytucji 3 Maja w naszej gminie

Miesz­kańcy, przed­stawiciele władz, radni, soł­tysi, poczty sztan­darowe, dyrek­torzy szkół, człon­kowie organizacji działających na naszym terenie, uroczystą mszą świętą w inten­cji Ojczyzny i złożeniem kwiatów pod pomnikiem orła zrywającego kaj­dany uczcili pamięć wydarzeń sprzed 222 lat. Święto zakoń­czył kon­cert skrzyp­cowy, który zor­ganizował Ośrodek Kul­tury i Turystyki.


Przyjęta w 1971r. kon­stytucja, była wynikiem dążeń do naprawy stosun­ków wewnętrz­nych w Rzecz­pospolitej. Była drugą na świecie i pierw­szą w Europie ustawą regulującą struk­turę władzy, a także prawa i obowiązki obywateli. Do dzisiaj pamiętamy o wydarzeniach z tam­tego okresu.

Fotorelacja autor­stwa p. Jerzego Joachimiaka

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD