Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Wielki sport dla najmłodszych

Po 5 let­niej prze­rwie na sali spor­towej gim­nazjum znowu dominuje koszykówka i ligowe roz­grywki na szczeblu wojewódz­kim w wykonaniu naj­młod­szych koszykarzy trenowanych przez Mariusza Lewandowskiego.

Kujaw­sko – Pomor­ski Związek Koszykówki po długich staraniach zarządu klubu z prezesem Hen­rykiem Kuchar­czykiem wyraził warun­kową zgodę na roz­grywanie spo­tkań ligowych na pakoskiej sali. Nasi chłopcy wystar­towali w roz­gryw­kach w naj­młod­szej kategorii wiekowej „MŁODZICY MŁODSI”. Po prawie trzylet­nim okresie przy­gotowań i roze­graniu wielu sparin­gów i tur­niejów nasi zawod­nicy swój pierw­szy debiutancki mecz roze­grali w dniu 7 listopada w Ino­wrocławiu z doświad­czoną w tych roz­gryw­kach drużyną „KASPROWICZA”. Mecz wpraw­dzie wysoko prze­grali 100:20 lecz wynik nie odzwier­ciedlał tego co się działo na boisku. Chłopcy dziel­nie wal­czyli o każdą piłkę stawiając czoła tak doświad­czonym zawod­nikom jak Żełudok — wysoki i sprawny syn byłego zawod­nika „NOTECI” obec­nie trenera drużyny „DOMINO” czy Skrzyp­czyń­ski — bar­dzo skuteczny strzelec, reprezen­tant kadry wojewódz­kiej. Kolejny mecz nasza drużyna roze­grała już u siebie w dniu 14 listopada ulegając nie­znacz­nie drużynie Byd­goskiej „NOVUM II60:62 do końca wal­cząc o koń­cowy suk­ces. Jed­nak mecz w dniu 21 listopada był już popisem umiejęt­no­ści naszej drużyny, która wręcz zdemolowała kolejną drużynę z Byd­gosz­czy „NOVUM III106:17. Przy żywiołowym dopingu wier­nych kibiców jakimi były rodziny oraz znajomi pakoskich zawod­ników nasi chłopcy nie­mal per­fek­cyj­nie wypeł­niali polecenia trenera odnosząc zasłużone i wysokie zwycięstwo. W tym roku drużyna Pakoska roze­gra jesz­cze 3 ligowe spo­tkania w tym dwa na naszej sali. W dniu 28 listopada o godzinie 11.00 zaległe spo­tkanie z drużyną „BASKETU” Krusz­wica oraz 19 grud­nia z „ASTORIĄ” Byd­goszcz. Wyjaz­dowe spo­tkanie roze­grają w dniu 5 grud­nia w Włocławku z drużyną „WTK”. W naszej drużynie grają uczniowie Pakoskiej pod­stawówki rocz­nik 2003, a są nimi: Lewan­dow­ski Hubert, Cuber Krystian, Emeschaj­mer Błażej, Skunicki Oskar, Streich Mate­usz, Macina Witold, Kur­czew­ski Filip, Flor­czyk Igor, Flor­czyk Kamil, Kurek Adam, Burak Alek­san­der, Popieliń­ski Gracjan oraz ich trener Mariusz Lewan­dow­ski. Nasi naj­młodsi adepci koszykówki wraz z trenerem chcą podziękować wszyst­kim, którzy wspierają działal­ność klubu i zależy im na roz­woju Pakoskiego sportu, jed­nocześnie ser­decz­nie zapraszają na swoje mecze, które na pewno są nie mniej emocjonujące niż pił­kar­skie. Ter­minarz roz­grywek na rundę rewan­żową podamy w m-​cu styczniu.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD