Wkrótce otwar­cie Parku Kul­turowego i wielka Majówka 2013

Zapraszamy na otwar­cie Parku Kul­turowego „Kal­waria Pakoska”. Uroczystość będzie miała miej­sce 30 kwiet­nia 2013 r. (wtorek) przy ul. Bar­ciń­skiej, a roz­pocz­nie się o godz. 17.00. Na zakoń­czenie występ Soyka Kolektyw.

Kolejne dni przyniosą rów­nież dużo atrak­cji – imprezy spor­towe, rekreacyjne, uroczysto­ści patriotyczne, religijne, wystawa obrazów i kon­cert Ryszarda Ryn­kow­skiego. Wystar­czy tylko przyjść. Na wszyst­kich, którzy w tym czasie będą lub przyjadą do Pako­ści czeka dużo zabawy, ruchu i prze­żyć artystycznych.

LOGOTYP OBWODNICA'