Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zbliża się ter­min oficjal­nego otwar­cia Parku Kulturowego

W dniu 12 lutego 2013 r., odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z współ­or­ganizatorami uroczysto­ści otwar­cia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska. Na prze­łom kwiet­nia i maja zaplanowano szereg imprez o róż­nym charak­terze i ran­dze. Roz­poczną się one 30 kwiet­nia, natomiast zakoń­czą 5 maja.


Celem spo­tkania było określenie szczegółowego har­monogramu imprez i ram współ­pracy. Fun­dację Kal­waria Pakoska reprezen­towali — Anna Grupa, Jan Kur­czew­ski Stanisław Siem­bab, Zakon Fran­cisz­kanów – gwar­dian ojciec Natalis Wal­kowiak oraz proboszcz Parafii Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, Ośrodek Kul­tury i Turystyki Bar­bara Szat­kow­ska, Gim­nazjum w Pako­ści Dyrek­tor Mariola Szlyfarska.

P1210886

LOGOTYP OBWODNICA'

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD